ایرنا/ واژگونی تریلر حامل بار ماهی در جاده زیدآباد (دوچاهی) کرمان؛ این محموله ماهی، صنعتی و غیر قابل مصرف خوراکی است.
عکس از محمد ایران نژاد