کلاکتدریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 53 ثانیه


 

کلاکت/ پزشکان توانستند با استفاده از تکنولوژی بینایی فردی را پس از 40 سال به او بازگردانند