نگاهی به سوابق نازنین زاغری جاسوس انگلیس در ایران در مستند ردپا
مدت زمان: 6 دقیقه 42 ثانیه