تابناک

تابناک/ حسین سبحانی نیا، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصولگرا در رابطه با مباحث طرحشده اخیر توسط احمدی نژاد گفت: احمدی نژاد و اطرافیان او با شیوههایی که در پیش گرفتند و طرح اینگونه مسائل دنبال این هستند که در تصمیم قوه قضائیه نسبت به مسائلی که از این افراد وجود دارد، تأثیر گذارند و بر آنچه قانون در مورد افراد خطاکار پیشبینی کرده تغییراتی به وجود آورند.

وی در ادامه اضافه کرد: علاوه بر مسئله موردنظر طرح این مسائل از سوی این آقایان (احمدینژاد، مشایی، بقایی و جوانفکر) با این نگاه است که فراموش نشوند و یک مجموعهای را همیشه با خود همراه داشته باشند. به نظر میرسد این شیوه درست نیست و پاسخگو خواست آنان نمیتواند باشد، البته عدهای از اینکه فضای جامعه ملتهب شود و پرچم انتقادهای تند و بیاساس را به دستگیرند، بدشان نمیآید ولی تجربه گذشته نشان داده که این شیوهها مورد اقبال عموم قرار نمیگیرد.

سبحانی نیا ادامه داد: البته اینکه دستگاه قضا مشکلاتی دارد درست است ولی به این معنا نیست که احمدی نژاد با بداخلاقیهایی که شروع کرده درصدد رفع این مشکلات برآید.این نماینده پیشین مجلس به ویدئو اخیر منتشرشده از سوی احمدی نژاد اشاره کرد و اظهار داشت: احمدی نژاد در این ویدئو اخیر خود مسائلی را مطرح ساخت که غیرمستقیم متوجه رهبری میشود یعنی وقتی به کسی که توسط آقا تعیین میشود، میگوید از عدالت ساقط است و شایستگی ندارد، غیرمستقیم ریشه را میزند و به شاخهها کاری ندارد. این شیوههایی که اخیراً این طیف انحرافی شروع کردند، درست نیست.

با کانال تلگرامی «یا مهدی نیوز» همراه شوید