یا مهدی نیوز /  بهاره رهنما کفشدار حرم امام رضا(ع) شد.