صحنه گل وریا غفوری در دقیقه 44 شهرآورد 86 نیمه نخست، با برتری یک به صفر استقلال خاتمه یافت