میزان/ عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ١٥ لغایت ٢٢ اسفند ماه براساس حروف الفبا پرداخت می‌شود. مجموع اعتبار اختصاص یافته برای پرداخت عیدی بازنشستگان این سازمان حدود ٢١٠٠ میلیارد تومان است.بر اساس برنامه ریزی انجام شده، مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آنان با حروف غ.، ذ.، ن، م. آغاز می‌شود، عیدی خود را در روز ١٥ اسفند ماه دریافت می‌کنند. مستمری بگیرانی که نام خانوادگی شان با حروف ک، د، ش، ع. آغاز می‌شود نیز در ١٦ اسفند عیدی را دریافت می‌کنند.

همچنین بازنشستگانی که نام خانوادگی آن‌ها با حروف گ، ل، و، ه.،‌ی آغازمی شود، در روز ١٧ اسفند عیدی دریافت می‌کنند. علاوه بر این در روز ١٧ اسفند ماه عیدی مستمری بگیرانی که از بانکی غیر از بانک رفاه کارگران مستمری دریافت می‌کنند، به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

در روز ١٩ اسفند ماه عیدی بازنشستگانی که نام خانوادگی آنان با حروف ط، خ، س، ظ، ر، ق. آغاز می‌شود، پرداخت خواهد شد و آن دسته از بازنشستگان و مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آن‌ها با حروف ح، ف.، ض، ز، ژ، ص، ج.، چ. شروع می‌شود؛ مستمری خود را در تاریخ ٢٠ اسفند دریافت می‌کنند.

مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آن‌ها با حروف پ.، ت.، ث.، ب.، ا. آغاز می‌شود نیز، در تاریخ ٢١ اسفند و افرادی که نام خانوادگی شان با حرف آ. شروع می‌شود در تاریخ ٢٢ اسفند ماه مبلغ عیدی خود را دریافت می‌کنند.
جدول زمانی پرداخت عیدی مستمری بگیرانی که از بانک رفاه کارگران حقوق دریافت می‌کنند را در عکس 2 ببینید.