آخرین خبر/ ایرج طهماسب در کنار همسر و دخترش و همچنین لیلی فردین نوه فردین.