آخرین خبر/ تیپ «سولماز حصاری» در یک مجلس رسمی را می بینید.