یا مهدی نیوزتوضیح حجتی درباره فعالیت اش در شرکت ساختمانی را ببینید و بشنوید.