ورزش 3/ پای کریستیانو رونالدو در زمان زدن گل دوم و ضربه قیچی برگردان ۲.۳۸ متر از زمین فاصله داشته است.