آخرین خبر/ نفربری که در سریال پایتخت مشاهده می شود به نام رخش و ساخت ایران است.