یا مهدی نیوز / صحنه رویارویی خانواده نقی معمولی با خودروی مسلح داعش.