یا مهدی نیوز /  گل اول استقلال به گسترش فولاد (علی قربانی)