چند دقیقه نفس گیر در یک مجموعه تلویزیونی و یک دیالوگ، واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی به همراه داشت.