آخرین خبر/ مهرداد صدیقیان ازدواج احمد مهران فر را تبریک گفت.