سلام ماه من ، سلام به همه ثانیه و ساعت های شب و روزت ، سلام، وقتی میایستی، وقتی مینشینی، وقتی نماز میخوانی ، وقتی قنوت میگیری، سلام ، وقتی به رکوع میروی و سجده میکنی....