ورزش 3/ امیدواری استقلال به نایب قهرمانی با شلیک ابراهیمی.