جام جمکران / فرازی از دعای عهد امام زمان که به فارسی ترجمه شده