ورزش 3/ گل سوم الجزیره به پرسپولیس توسط الحمدی مبارک.