یا مهدی نیوز/ روزنامه استقلال چهارشنبه 23 خرداد 97؛ روزبه چشمی تکیه‌گاه امن کیروش