یا مهدی نیوز/ اولین و آخرین گریه فردوسی پور در جام های جهانی.