ورزش 3 / تحلیل حمیدرضاصدر از نیمه اول روسیه - عربستان.