یا مهدی نیوز/ حضور ساموئل اتوئو در برنامه عادل فردوسی پور