یا مهدی نیوز/ جنگجو های تائگوک ( کره جنوبی -از زبان رامبد جوان)