یا مهدی نیوز/ تمام اعزامی های فدراسیون به روسیه از زبان تاج