یا مهدی نیوز/توضیحات شفر درمورد سوپرجام و تمدید قرارداد بازیکنان