یا مهدی نیوز/ روزنامه پیروزی دوشنبه 11 تیر 97؛ شانس آوردید پنجره بسته بود