آخرین خبر/ رضا قوچان نژاد این عکس را در کنار نصرت، آشپز معروف ترک در نیویورک منتشر کرد.