فارس/ آبرسانی به روستای قزلر از توابع مانه و سملقان در 90کیلومتری شهرستان بجنورد بوسیله تانکر و بصورت سیار 3نوبت در طول هفته انجام می گیرد.
حسین معمری