جماران/مدیرعامل توزیع برق لرستان از خدمات رسانی و تأمین برق به متقاضیان جدید روستایی در لرستان خبر داد.


فریدون خودنیا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته شده در راستای تأمین برق روستاها موفق به جذب اعتبارات عوارض برق در سال 96 از محل منابع بند(ه) تبصره 6 قانون بودجه کشور شدیم.
مدیرعامل برق لرستان در این خصوص اظهار داشت: اعتبارات فوق از محل عوارض برق سال 96 جذب و با نگاه به رفع مشکلات برق روستاها در این راستا هزینه شد.
وی با اشاره به اینکه مبلغ 31 میلیارد و 500 میلیون ریال جذب شده بطور کامل در مسیر خدمات‌رسانی و تأمین برق متقاضیان جدید روستایی هزینه گردید ابراز داشت: مشکلات توسعه و احداث بهینه‌سازی شبکه های توزیع برق 77 روستا در برنامه کاری قرار گرفت که خوشبختانه با احداث شبکه های جدید و تعمیر و بازسازی شبکه های قبلی خدمات رسانی جامعی به این روستاها انجام شد.