میزان/ ۲۱ تیر مصادف است با سالروز حمله خونین رضاخان به مسجد گوهرشاد مشهد و شهادت بسیاری از زنان و مردان این سرزمین.