یا مهدی نیوز/  در این ویدئو ماجرای گرفتن کرایه اضافی تاکسی ها برای روشن کردن کولر را مشاهده می کنید.