یا مهدی نیوز/ مردی که در برنامه تلویزیونی سر مار زنده رو با دندوناش میکنه و میخوره!