یا مهدی نیوز/ ورود 4 جیمی جامپ همزمان به زمین بازی (فرانسه-کرواسی)