فیلم  

khamenei.ir / سپاه، از مولّفه‌های اقتدار ملی