فیلم  

آخرین خبر/ اظهارات جالب ظریف پیرامون ترامپ و ارز را مشاهده می کنید.