فیلم  

یا مهدی نیوز / صحبت های کامل رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی