فارس/ نیم‌ضریح سرداب امامین عسگریین که در زنجان ساخته شده؛ برای انتقال به سامرا آماده شده است.


عکس: امیرحسین ناسوتی