فیلم  

باشگاه خبرنگاران/ برخی از موسسات غیرمجاز با انتخاب رشته جوانان، به نوعی با سرنوشت آنها بازی می‌کنند.
انتخاب رشته، یکی از مسائل بسیار مهم در تعیین مسیر و سرنوشت جوانان و همچنین یکی از دغدغه‌های اصلی والدین به شمار می‌رود.

در این میان، برخی از موسسات غیرمجاز با دریافت مبالغی سنگین، سعی دارند جوانان را در مسیر انتخاب رشته کمک و هدایت کنند اما گاهی اوقات این مسئله به بازی با سرنوشتشان ختم می‌شود.