آخرین خبر/ سحر قریشى با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: خداوند زیبا ترین لبخند و شادى را بِ من هدیه داد..
سمانه جانم خواهرم هادى جانم برادرم. عشقتون پایدار