فیلم  

رحیم‌پور ازغدی می گوید عراق و سوریه به پول ما احتیاجی ندارند.