فیلم  

آخرین خبر / دو افسر پلیس راه مازندران توسط راننده نیسان زیر گرفته شدند.

گفته می شود راننده بعد از اعمال جریمه توسط پلیس از شدت عصبانیت دو افسر پلیس را زیر گرفته است.