مسلمانان پاکستان برای سومین روز پیاپی در اعتراض به لغو حکم اعدام یک زن مسیحیِ متهم به کفرگویی، خیابان‌های اصلی را در شهرهای بزرگ این کشور مسدود کردند.