فیلم  

یا مهدی نیوز / امروز ۴ نوامبر؛ صادرات نفت ایران ادامه دارد/ رویای آمریکایی چه شد؟