فیلم  

در ویدئوی خبر واکنش های داغ در این روزهای فضای مجازی را میبینید.