فیلم  

یا مهدی نیوز / گزیده صحبت های معاون سیاسی وزیر خارجه درمورد تحریم های جدید آمریکا و راه حل ایران برای دور زدن این تحریم ها.