فیلم  

تسنیم / در این ویدیو صحبت های "امیرآبادی" نماینده مردم قم درباره حقوق و مزایای خود را میبینید