فیلم  

یا مهدی نیوز / پیام تصویری وزیر امور خارجه