فیلم  

کلوپ مدیا / شایعات در فضای مجازی تکذیب شد



تصویربردار و تدوینگر: نوید مرسلی