فیلم  

کلوپ مدیا / شایعات در فضای مجازی تکذیب شدتصویربردار و تدوینگر: نوید مرسلی